Mikrobiologisk kvalitet af tang

Den mikrobiologiske kvalitet af tang høstet i Danmark er generelt i orden.

Fødevarestyrelsen har i 2017 undersøgt den hygiejniske kvalitet af forskellige tangarter, høstet forskellige steder i Danmark. Med hjælp fra mange frivillige privatpersoner, virksomheder og en forskningsinstitution blev der indsamlet 65 prøver af blæretang, savtang, sukkertang, klørtang, søsalat og vandhår. Tangen blev analyseret for forekomst af Salmonalla og indikatororganismen E. coli. Generelt set, er den mikrobiologiske kvalitet af tang, som er høstet i de danske farvande, i orden. Salmonella blev ikke påvist i nogen af prøverne, men der blev fundet E.coli i forskellige niveauer i prøverne. E.coli er en indikation af, at der har været en fækal forurening i det vandmiljø, hvor tangen er høstet. Det var dog kun i to af prøverne, at indholdet af E.coli var meget højt. Disse to prøver blev indsamlet tæt på henholdsvis en havn og dræn fra en mark, hvor der var et forventeligt højt indhold af E.coli. Undersøgelsens resultater tyder på, at hvis man netop undgår de nævnte kilder til forurening som fx drænrør, spildevandsudløb og havne, vil det være sikkert at høste tang i danske farvande.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/Foedevareundersoegelser_fisk_og_fiskeprodukter.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s